תנאי התקשרות עם פורטל ללדת באהבה

תנאי התקשרות אלו מהווים חלק בלתי נפרד מכל הסכם שמבצע הפורטל מול מפרסם בפורטל. אנא קראו אותם ביסודיות:

 1. כללי

  1. חוזה זה נחתם בין פורטל 'ללדת באהבה' המקושר לדומיין laledet-beahava.co.il (להלן: 'הפורטל') לבין בעלי העסק אשר פרטיהם וחתימתם מצוינים בדף האחרון של חוזה זה (להלן: 'המפרסם').
  2. המידע הכלול במסמך זה מכיל נתונים חסויים. אין להעביר את תוכנו או לפרסמו ללא קבלת אישור כתוב ממנהלת הפורטל מיכל הררי. לקבלת אישור נא ליצור קשר עם מיכל באמצעות דף יצירת הקשר >
  3. תאריך תחילת מנוי הפרסום של המפרסם מחושב מיום החתימה על החוזה.
  4. תאריך תחילת הפרסום הינו ביום חתימת העסקה ולאחר העברת התשלום מאת המפרסם אל הפורטל. באחריות המפרסם להעביר לצוות הפורטל את כל התכנים ו/או הפרטים הנדרשים, ואי העברתם על ידי המפרסם אינו דוחה תאריך זה.
  5. הפורטל רשאי לפרסם את עובדת היות המפרסם לקוח של הפורטל.
 2. תשלומים

  1. התשלום עבור תכניות הפרסום הינו חודשי ומועבר טרם תחילת הפרסום, ב-1 לכל חודש עבור החודש הקרוב, באמצעות כרטיס אשראי.
  2. תנאי התכניות אינם מאפשרים החזרי תשלום במידה והתרחשה עזיבת המפרסם באמצע החודש. במידה והמפרסם יבחר להפסיק לקבל את השירות מהפורטל מכל סיבה שהיא באמצע התקופה בגינה שילם, לא יהיה זכאי המפרסם לקבל כל החזר או פיצוי מכל סוג שהוא.
   1. יחד עם זאת, במידה והמפרסם מאמין כי התרחש מקרה חריג, עליו לציין זאת בעת בקשתו לביטול תכנית באמצע החודש, ואנו נתחשב בבקשה.
  3. תמורת שירות הפרסום שמספק הפורטל למפרסם, מתחייב המפרסם לשלם לפורטל, בתקופת ההסכם, תשלום חודשי כמצוין בהצעת המחיר שאושרה ונחתמה על ידו. התשלום יבוצע כנגד חשבונית מס קבלה כדין ובתוספת מע"מ כחוק.
  4. אי תשלום, כולו או חלקו, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה והפורטל יהיה רשאי להפסיק את מתן השירות ולהסיר את תכני המפרסם מהפורטל בכל דרך שתמצא לנכון, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לפורטל עפ"י הסכם זה ועל פי דין.
  5. המפרסם מאשר כי ידוע לו שחבילות הפרסום של הפורטל נתונות לשינויים, וכי עלות ומהות החבילה שרכש עלולות להיות שונות בעת מועד חידוש חוזה זה לאחר סיום תקופתו; כמובן, עלות חבילת הפרסום לא תשתנה במהלך תקופת החוזה ולא תבוצע הרעת תנאים עבור המפרסם במהלך תקופת החוזה.
 3. העברת פניות (לידים)

  1. אל המפרסם יועברו כל הלידים (פניות מלקוחות פוטנציאליות) אשר מילאו את טפסי הפניה המשויכים אליו (אם קיימים) בדף הפרופיל העסקי ('טופס הפרופיל העסקי'), בתוכנן של הכתבות הפופולאריות ובכל מקום אחר בפורטל בו מוצג טופס המשויך למפרסם.
  2. שירות זה ניתן ללא התחייבות למס' מינימאלי כלשהו של לידים בכל חודש.
  3. צוות הפורטל אינו אחראי על תוכנם של הלידים אשר נשלחים ע"י הגולשות בפלטפורמות השונות בפורטל. בחתימה על חוזה זה מסכים המפרסם לקבל פניות (לידים) "AS IS" כפי שהן נשלחות ע"י המשתמשות באתר.
  4. הפניות (הלידים) יועברו למפרסם באמצעות מערכת לניהול לידים Lead Manager (להלן: 'המערכת') ובהתראה לדוא"ל המפרסם ו/או באמצעות מערכת SMS אשר תעביר הודעת SMS למס' הטלפון של המפרסם (שירות SMS הינו בתשלום נוסף).
  5. המפרסם מאשר קבלת מיילים מהפורטל ומהמערכת, אודות המערכת, לטובת תפעול המערכת, עדכונים שוטפים, מבצעים והטבות וכדומה.
  6. לצוות הפורטל הזכות שלא להעביר פניות ו/או כל חומר אשר הועבר לפורטל, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובמקרים שנדמים לצוות הפורטל כחריגים.
 4. דף פרופיל עסקי

  1. במסגרת השירות ובמידה והמפרסם יהיה מעוניין בכך, יקים הפורטל למפרסם דף פרופיל עסקי (להלן: 'הפרופיל') בתוך הפורטל אשר יכלול, בין היתר, גם:
   1. פרטים אודות המפרסם.
   2. גלריית תמונות.
   3. טופס יצירת קשר עם קוד ייעודי אשר 'שולח' את כל הלידים המתקבלים מהטופס אל חשבון המפרסם במערכת לניהול פניות ומשם – אל אימייל המפרסם.
  2. במידה והמפרסם לא יחדש את מנוי הפרסום
   1. הפורטל יהיה רשאי להסיר את הפרופיל של המפרסם על כל תכניו ועל כל הקישורים המובילים אליו.
   2. יחד עם זאת, באפשרותו של פורטל laledet-beahava.co.il להותיר את הפרופיל 'באוויר' מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי, אך להפסיק לקדמו באמצעים העומדים לרשותו.
 5. שינויים בשירות והפסקתו

  1. פורטל laledet-beahava.co.il רשאי לבטל את מתן השירות לפי שיקול דעתו או לפי הנחיה משפטית ו/או בפעילות יש משום אפשרות פגיעה ברגשות הציבור ו/או אפשרות עבירה על הוראות כל דין ו/או עלול להפר זכויות צד ג' כלשהו ו/או לפגוע בו.
  2. הפורטל רשאי, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי, להכניס שינויים, לערוך ולהתאים את התכנים באתר וכן לשנות את צורת הפרסום ופרישתו, תוך מיקומם מחדש, בהתאם לכללים שיונהגו על ידי הפורטל מעת לעת.
  3. לפורטל הזכות שלא לפרסם ו/או להציג תוכן ו/או פרסום שהועבר אליו – וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  4. Downtime ותפקוד שרתי אחסון
   1. לטובת אחסון קבצי הפורטל, הפורטל עושה שימוש במתקני תקשורת וחוות שרתים בארץ ובחו"ל.
   2. מתקני תקשורת וחוות שרתים אלו עשויים להשתנות מעת לעת לפי צורכי הפורטל ולפי החלטתו הבלעדית של הפורטל.
   3. מתקני התקשורת וחוות השרתים בהן הפורטל עשוי לאחסן את קבציו אינם באחריות הפורטל אלא באחריותן הבלעדית של ספקיות התקשורת והתשתית ומפעילי המתקנים, והפורטל לא יישא בכל אחריות כלפי אופן תפקודם ובנוסף, הפורטל לא יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' בגין הפסקה באספקת השירות ו/או בגין תקלה מכל סוג שהוא בפורטל, בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת וחוות השרתים המשמשים את המפרסם במסגרת השירות.
   4. המפרסם מסכים כי הוא מודע לכך שצוות הפורטל פועל ככל יכולתו לטובת הפעלה רציפה של הפורטל, אך ייתכנו מעת לעת הפסקות בהפעלת הפורטל או חלקים ממנו, בין אם בצורה יזומה ובין אם לאו, לצרכי תחזוקת האתר ושיפורו, ותיתכן הפסקה זמנית של השירות מסיבה זו או אחרת התלויה בפורטל או במתקני התקשורת וחוות השרתים בו הפורטל עושה שימוש.
 6. תום לב

  1. פורטל 'ללדת באהבה' יפעל בתום לב בכל התקשרות מול המפרסם, עם מטרה מוצהרת לעזור לקידום ולשיווק של המפרסם ככל שיתאפשר לפורטל במסגרת חבילת הפרסום שרכש המפרסם.
  2. המפרסם מתחייב לפעול בתום לב בכל התקשרות עם הפורטל ו/או עם מי מבעליו ו/או באי כוחו ו/או כל צד שלישי אשר התוודע אליו ו/או התקשר אתו באמצעות הפורטל.
 7. תכנים

  1. המפרסם מסכים לפרסום ולשיווק פרטיו בפורטל בהתאם לחבילת הפרסום שרכש מהפורטל.
  2. המפרסם מצהיר ומתחייב כי כל התכנים שהועברו ו/או שיועברו על ידו מעת לעת לפורטל הינם בבעלותו החוקית וכי הוא זכאי לעשות בהם שימוש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המפרסם מצהיר כי הוא רשאי לעשות שימוש בכל השמות וסימני המסחר בהם הוא עושה שימוש בעת התקשרותו עם הפורטל, וכי אינו מפר כל דין ו/או הסכם כלשהו עם צדדים שלישיים.
  3. המפרסם מצהיר ומתחייב בזאת כי כל התכנים שהועברו ו/או יועברו על ידו מעת לעת לפורטל וכי כל אשר הוא יכתוב בפורטל באמצעות תגובה בפורום או בכתבה או באחר/ת הינם בהתאם לכל דין ואין בהם להוות לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת איסורי פרסום, פרסומי המרדה והסתה, פרסומים הנוגעים למין, פרסומים אסורים בנוגע לקטינים ו/או כל פרסום אסור אחר תחת החוק הישראלי. המפרסם מתחייב לשפות את צוות הפורטל בגין כל תביעה ו/או טענה ו/או הוצאה שייגרמו לו ושעילתם בגין התכנים ו/או בגין פעולותיו ו/או מחדליו של המפרסם.
  4. המפרסם סומכת על שיקול דעתו של צוות הפורטל ומסכים לעריכה לשונית והגהה (אם יהיה בהם צורך) בתיאורים ובכתבות ששולח המפרסם לפורטל, ולפי ראות עיניו של הפורטל, לטובת קידומו העסקי של המפרסם, לטובת יצירת מאגר מידע מועיל ונהיר לקוראת הגולשת ולטובת קידומו של הפורטל ברשת האינטרנט.
  5. למען הסר ספק, על אף שגיבויים מתבצעים באתר על בסיס קבוע, הפורטל אינו אחראי לבצע גיבויים או לשמור מידע בכל דרך שהיא, כולל מידע המפרסם המצוי באתר.
  6. המפרסם מודע לכך שתוכן 'משוכפל' עלול להזיק לקידום הפורטל במנועי החיפוש; וכי התוכן שייכתב על ידי המפרסם עבור הפורטל הינו מקורי ולא מופיע במקום אחר באינטרנט כפי שהוא בדיוק, כלומר, התוכן אינו 'משוכפל' ואינו מהווה העתק של תוכן קיים.
  7. המפרסם מודע לכך כי צוות הפורטל אינו אחראי על תכנים המועלים לאתר ע"י המשתמשות באמצעות הפלטפורמות השונות הנמצאות באתר, כגון: הודעות בפורומים, מודעות ממומנות מסוגים שונים, המלצות גולשות, טוקבקים וכיוצא בזה.
 8. קבלת מיילים

  1. המפרסם מסכים לקבל מיילים מהפורטל ו/או ממי מבעליו ו/או מבאי כוחו ו/או מכל צד ג' אשר פנה אל המפרסם דרך הפורטל ו/או מכל צד ד' אשר מספק שירותים למפרסם באמצעות הפורטל.
  2. הפורטל שומר את הזכות להציג או לשלוח למפרסם עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני הכוללים מידע על שירותיה ומוצריה וכן שירותים ומוצרים דומים, מבצעים וכד' והכל כמשמעות האמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.
 9. הגבלת אחריות

  1. המפרסם מסכים כי הפורטל אינו אחראי כלפי המפרסם ו/או כל צד שלישי אחר בגין אובדן הכנסות ו/ או נזקים ישירים ו/ או עקיפים הנובעים מהשימוש ו/ או מאי היכולת לעשות שימוש בשירותים השונים של הפורטל ו/ או של 'המערכת'.
  2. המפרסם מסכים כי בכל מקרה, הפיצוי ו/או ההחזר הכספי המקסימאלי שניתן יהיה לקבל יהיה על פי הסכום ששולם בפועל בעת הזמנתו האחרונה של המפרסם מאת הפורטל.
  3. הפורטל ו/או צוות הפורטל ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לפעילות המפרסם מול הלקוחות אשר הופנו אליו דרך הפורטל ו/או כל צד שלישי המעורב בהתקשרות זו, ולא יישא באחריות בגין אובדן הכנסות או נזקים ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהתקשרות המפרסם מול הלקוחות, וכן לא יישא בכל אחריות הקשורה להתקשרות המפרסם אל מול הלקוחות.
 10. מקום השיפוט

  1. מקום השיפוט והסמכות הבלעדית בכל עניין ו/או מחלוקת הנוגעים להסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

בברכה,

צוות פורטל ללדת באהבה – פורטל הריון ולידה שוחר מדע, אדם וסביבה.