תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר

הטקסט בעמוד זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לשני המינים באופן שווה.

 

גולש יקר!
ברוך הבא לפורטל ללדת באהבה (laledet-beahava).

תקנון פורטל ללדת באהבה, הכתוב בדף זה, מפרט את תנאי השימוש בפורטל ומהווה הסכם בינך לבין הפורטל בכל הנוגע לשימוש בפורטל.

החומרים הכתובים באתר זה אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי /ואו חוות דעת ע"י רופא מוסמך. 
מטרת התכנים באתר היא לספק אינפורמציה כללית בלבד והם אינם מהווים חוות דעת רפואית ו/או ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא. התכנים באתר נועדו להרחבת הידע הבסיסי האישי של הגולשים באתר במטרה לקבל מידע כללי נרחב אודות התחום טרם הפניה אל הרופא המומחה או הגורם המקצועי המייעץ. אין להסתמך על החומרים הכתובים באתר זה לשם קבלת החלטה רפואית או אחרת.
התכנים בפורטל ללדת באהבה https://www.laledet-beahava.co.il/ אינן מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת רפואית, ולא תהיה למשתמשים בפורטל כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי פורטל ללדת באהבה ו/או בעליו ו/או כלפי צוות הפורטל השותפים בעריכתו.

השימוש באתר האינטרנט / פורטל ללדת באהבה https://www.laledet-beahava.co.il/  , (להלן: "הפורטל" או: "האתר") מוצע לשימושך האישי, וזאת בתנאי שתסכים לקבל את התנאים הכתובים במסמך זה במלואו ללא כל שינוי. אם אינך מסכים לתנאי השימוש הרשומים בדף זה, כולם או חלקם, אין אתה רשאי לעשות כל שימוש בפורטל לכל מטרה שהיא.

באם בחרת לעשות שימוש כלשהו בפורטל הנך נותן את הסכמתך לכל תנאי השימוש הרשומים בדף זה ומצהיר כי בעצם שימושך זה אתה מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי הפורטל ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש בפורטל, במידע הקיים ו/או שיהיה קיים בו זה בעתיד, למגבלות השירותים, תכונותיהםיכולותיהם ו/או התאמתם לצרכיך.

כל העושה שימוש בשירותי הפורטל יישא באחריות על כל הנוגע לשימושו בפורטל וכל הפועל היוצא משימושו זה בפורטל באופן מלא ובלעדי, בהיקף המרבי המותר על פי חוק.

הכתוב בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים; השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

שימוש במידע

המידע בפורטל מוצג לשימוש הגולשים, כאשר מפעילי הפורטל פועלים ועושים כמיטב יכולתם בהעברת מידע זה באופן מדויק ועדכני.

למרות האמור, הפורטל ו/או מפעילי הפורטל וכל המעורבים בדבר אינו/אינם אחראי/ים לאי עדכון ו/או לטעות ו/או לחסר שנפלו במידע המוצג בפורטל, ו/או לכל הסתמכותו של משתמש (במישרין ו/או בעקיפין) על מידע חסר, לא עדכני ו/או שגוי אשר מוצג בפורטל, ו/או לנזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב השימוש במידע המוצג בפורטל ו/או ביישומי תוכנה שהופעלו כתוצאה מהשימוש בשירותים הניתנים בו.

פורטל ללדת באהבה לא יהיה אחראי, וזאת בהיקף המרבי המותר על פי חוק, לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או ענישתי, כולל נזקים בשל אובדן היכולת בשימוש במידע ו/או בקבלת רווחים הנובעים מפרסום באתר ו/או אחר ונזקים בשל שימוש בכל פורמט קובץ או מידע בפורטל זה.

המידע בפורטל זה אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים בתחום. אין להסתמך על המידע בפורטל ללדת באהבה לצורך החלטות רפואיות, משפטיותאישיות ו/או כלכליות ללא היוועצות בבעלי המקצוע המתאימים.

שינויים בפורטל

פורטל ללדת באהבה שומר לעצמו את הזכות לבצע מפעם לפעם שינויים בתכני הפורטלבמבנהו ובתצוגתו, לרבות שינויים בתנאים הרשומים בהסכם זה, להוסיף עליהם או לגרוע מהם לפי שיקול דעתו ובכל עת, וללא צורך במסירת הודעה מראש לכל המשתמש בפורטל ו/או כל אדם אחר.

לפי שיקול דעתם המוחלט ובכל עת רשאים מפעילי הפורטל לשנות את יכולת הגלישה באתר, את הגישה למידע הכלול בו, את קבלת השירותים העיקריים והנלווים בו, את נגישותו ו/או זמינותו, לרבות גישה לחומרה ו/או תוכנה ו/או קישור (hyperlink) פנימי ו/או לאתר צד שלישי, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כלפי הפורטל ומפעיליו בשל זאת.

מפעילי הפורטל רשאים לסגור את הפורטל, למכרו למפעילים אחרים, לשנות את ייעודו, להפוך חלקים מהפורטל או את כולו לנגישים למנויים בלבד, להתנות גישה בתשלום לחלקים ממנו או לכולו ו/או להפסיק את התמיכה האנושית ו/או האוטומטית אשר מספק הפורטל בחלקים ממנו או בכולו, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כלפי הפורטל ומפעיליו בשל זאת.

זמינות

בשירותי האתר ייתכנו הפרעות, הפסקות, טעויות ותקלות כתוצאה מכשל חומרה ו/או תוכנה במערכת האתר, קווי מערכות התקשורת וכשלים אחרים; פורטל ללדת באהבה יעשה כמיטב יכולתו לתקן כשלים אלו, ואינו מתחייב לפתרון מיידי או אחר של הכשלים..

פורטל ללדת באהבה עושה כמיטב יכולתו להגן על הפורטל מפני פריצות ו/או חדירות למערכות מחשוב הפורטל באמצעות יישומם של אמצעי הגנה זמינים וסבירים, ואינו יכול להבטיח את חסינותו של הפורטל ושל מערכותיו מפני פריצות עוינות אשר עלולות להפריע לתקינות הפורטל ולשבש את פעילותו.

אין הפורטל יישא באחריות לכל נזק, כלכלי ו/או אישי ו/או אחר, אשר ייגרם כתוצאה מאי זמינות הפורטל.

פיקוח 

פורטל ללדת באהבה אינו מפקח על מידע אשר מועלה על ידי קהל המשתמשים ו/או צדדים שלישיים אחרים המפרסמים בפורטל ואינו אחראי לתוכן מידע זה. יחד עם זאתפורטל ללדת באהבה שומר לעצמו את הזכות לעיין במידע זה ולהסיר כל תוכן לפי שיקולו הבלעדי, מכל סיבה שהיא. הסרת התוכן לא תהיה בה משום התחייבות הפורטל לפיקוח על התכנים המועלים לפורטל.

פרסומות ומידע מסחרי

הפורטל ו/או מפעילי הפורטל וכל המעורבים במתן שירותי הפורטל אינו/אינם אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם מהשימוש בכל מידע ו/או תוכן מסחרי המוצג בפורטל מטעם המפרסמים בו ו/או המידע המוצג בכל אתר אינטרנט חיצוני אשר קיים אליו קישור (hyperlink) מהפורטל ו/או כל אתר אינטרנט חיצוני אשר קיים בו קישור אל הפורטל, לרבות הפרת זכויות יוצרים אשר נגרמה על ידי מי מאתרים חיצוניים אלו ו/או הספקים המפרסמים בפורטל זה

עצם פרסום המידע ו/או התוכן המסחרי לעיל בפורטל אינו מהווה עידוד או המלצה למשתמש לעשות שימוש ו/או לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים בפורטל מטעם המפרסמים; הביקור ו/או הרכישה שלך באתרים אלו ו/או כל עסקה שתבצע מול כל גורם שלישי המפרסם באתר הינם על אחריותך בלבד. הפורטל ו/או מפעיליו לא נושאים באחריות לאף עסקה אשר תתבצע מול צד שלישי באמצעות פורטל זה ואינם נושאים באחריות לה ו/או לתוצאותיה, אף אם שימשו כמתווכים בעסקה זו.

קניין רוחני

תוכנו של פורטל ללדת באהבה, עיצובו (לרבות סימניו המסחריים), יישומיו וכל מידע ו/או חומר אחר הכלולים בפורטל מוגנים בזכויות יוצרים ואינך רשאי להעתיקםלמוסרם לצד שלישי, להציגם בפומבי, להשכירם, לשדרם, לשכפלם, להפיצם ו/או לנצלם באופן מסחרי כלשהו, בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מפורט, בכתב ומראש מאת מפעילי פורטל ללדת באהבה.

אף אם פורטל ללדת באהבה סיפק לך אישור מפורט ובכתב לניצול מידע ו/או יישום ו/או חלק כלשהו אחר בפורטל באופן חוקי, אין אתה רשאי לעשות כל שינוי בעיצוב המידע ו/או היישום ו/או אחר, לרבות שינוי פרטיו של בעל הזכויות במידע ו/או היישום ו/או אחר, ועל המידע ו/או היישום ו/או אחר להיות מוצג בדיוק כפי שהוא מוצג בפורטל. הנך מצהיר כי הורדת כל מידע מהפורטל או ביצוע פעולה חוקית אחרת בפורטל אינם מקנים לך כל זכות קניינית על המידע, כולו או חלקו.

המידע והיישומים הקיימים בפורטל נועדו אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או אחר, אלא אם כן צוין אחרת, במפורש ובכתב

להוסיף על האמור לעיל אך לא כדי לפגוע בו, פורטל ללדת באהבה מאפשר לך הורדת מידע מהאתר לצורך שימושך האישי בלבד, במקום בו הפורטל התיר זאת במפורש ובכתבובמקום זה בלבד.

שימוש אסור בפורטל

אינך רשאי לעשות שימוש לרעה בפורטל ללדת באהבה ו/או במידע המוצג בו, לרבות מטרה המנוגדת לחוק ו/או לתנאי השימוש הרשומים בדף זה.

אינך רשאי לפרסם קישור (hyperlink) מפורטל זה ו/או לקשר (hyperlink) לפורטל זה לכל ו/או מכל אתר אשר מכיל תוכן פורנוגראפי ו/או כזה המעודד הפליה, גזענות ו/או המציג תוכן המנוגד לחוק, המעודד להפרת החוק ו/או להתנהגות המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית על פי חוק.

אינך רשאי לפגוע ו/או להפר את זכויות מפעילי הפורטל ו/או זכויות כל צד שלישי על פי חוק, לאיים, לנצל לרעה, להשמיץ ו/או להפיץ לשון הרע, לפגוע בפרטיות ו/או ליצור אי נעימות כלשהי למפעילי הפורטל, משתמשי הפורטל, ספקי הפורטל ו/או כל צד שלישי אחר.

אינך רשאי להרתיע, להגביל או ­למנוע את שימושו החופשי של כל אדם אחר בפורטל.
אינך רשאי לפרסם בפורטל ו/או לשדל בו לרכוש מוצרים ו/או שירותים, אלא אם קיים הסכם פרסום חתום בינך לבין מפעילי הפורטל.

אינך רשאי להציג כל תוכן מהפורטל בעזרת שימוש בטכנולוגיית מסגור (framing) ו/או כל טכנולוגיה אחרת בעזרתה מציגים למשתמש תוכן מפורטל זה המשולב בתוכן אתר אחר.

אינך רשאי להעלות (upload) מהמחשב שלך ו/או כל מחשב אחר חומר אשר מוגן באמצעות זכויות יוצרים, סימן מסחרי ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם אתה הוא בעלי זכות הקניין או אם בעל זכות הקניין נתן את הסכמתו לכך מפורשות.

פרטיות

פורטל ללדת באהבה רשאי לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הזנת בטופס בפורטל לצורך יצירת קשר איתך (טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני), לצורך העברת פרטיך למספר ספקים הרלוונטיים לתחום ואופי בקשתך בטופס ולצורך שיפור שירותי הפורטל.

פורטל ללדת באהבה מציע סיוע בבחירת הספקים המתאימים לבקשתך בעת מסירת פרטיך בפורטל דרך האינטרנט, טלפונית ו/או בפגישה אישית. פורטל ללדת באהבה עושה ככל יכולתו בבחירת ספקים טובים ואמינים, ואינו אחראי לכל התקשרות ו/או תוצאות התקשרות בינך לבין ספק, כולל גורמים / ספקים אשר הפורטל עזר לך בבחירתם וסייע לאורך תהליך הבחירה בהם, ולא יהיה אחראי לטיב השירות אשר יוצע או יסופק על ידי צד שלישי, לרבות שליחת פרסום ו/או מידע מאת צד שלישי לאחר שקיבל את פרטיך.

פורטל ללדת באהבה עושה שימוש בקבצי Cookies לצורך איסוף מידע אודות הרגלי השימוש שלך בפורטל, סוג האינפורמציה אחריו אתה תרהעדפותיך בבחירת בעלי המקצוע המפרסמים באתר וכיוצא בזה. פורטל ללדת באהבה עושה שימוש במידע זה במטרה לשפר את השירותים המוצעים לך באתר ובמטרה לספק לך את הפתרון האופטימאלי על פי בקשותיך.
פורטל ללדת באהבה רשאי, בכל זמן נתון, להסגיר מידע כנדרש על פי רשויות החוק והממשלה.

דין ומקום שיפוט

על השימוש בפורטל ללדת באהבה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי עבור כל עניין הנוגע לפורטל זה ו/או הנובע מהסכם זה הינו בית משפט המוסמך לכך במחוז תל אביב, ישראל.

תודה שהקדשת מזמנך לקריאת התקנון שלנו.

צוות פורטל 'ללדת באהבה' / laledet-beahava.co.il